HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

05/04/2023Tin tức nổi bật

Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp học Kỹ thuật an toàn điện nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị điện, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mất an toàn.

Thông quá các trải nghiệm thực tế và thực tế ảo với các thiết bị mô phỏng các sự cố khi làm việc với điện, giúp học viên hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm tiềm ẩn của điện, sự cần thiết của công tác an toàn làm việc với điện; góp phần bảo vệ tính mạng của người lao động và sản của đơn vị.