QUYẾT ĐỊNH 3842/QĐ-UBND

quyết định

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động TP.HCM trực thuộc Sở lao động – Thương binh và Xã hội

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

QUYẾT ĐỊNH 3194/QĐ-UBND

Về việc tổ chức lại “Trung tâm kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động thành phố Hồ Chí Minh” thành “Viện khoa học An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh’ Trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội